Váltás a normál nézetre.

Könyvtár és a Zsinagóga

A nagyzsinagóga Baja egyik legszebb késõ klasszicista, mûemlék  jellegû épülete. A lejtõs terepviszonyokat kiegyenlítve, a legmagasabb ponthoz igazodóan épült fel, ezáltal nemes arányai még jobban érvényesülnek.

  Utcai homlokzatát kettõs kompozit fejezetû /a jón és a korinthoszi stílus összekapcsolásából származó/ pillérek tagolják, a középrészt egyszerû timpanon /háromszögletû homlokzati rész/ zárja. 
  A homlokzati tengelyben lépcsõsor vezet a kijárati ajtóig. 
  Az utcafronton a kijárat felett magyar felirat olvasható: 
  EGYEDÜL AZ ISTENNEK 
  Az épület tetõzetén két Dávid-csillag magasodik. 
   

  A kert felõli fõhomlokzatának rizalitját /rizalit=épületek közepén v. sarkain elõugró, tagolt, rendszerint gazdagabban díszített homlokzatrész/ a széleken kompozit fejezetes pillérek elé ugró, négyoszlopos timpanonos záródású elõcsarnok teszi ünnepélyessé, melyhez széles lépcsõsor vezet fel. 
    
  hármas fõpárkány frízében /fríz=a három részes párkánynak a középsõ, vízszintes sávja/ héber felirat áll, melynek jelentése: 
  "NEM MÁS EZ MINT ISTEN HÁZA, S EZ AZ ÉG KAPUJA." 
  (Mózes I. 28: 17) 
   

  A két szélsõ bejárat a nõi karzatra vezetett, a középsõ volt a férfibejárat.(Jelenleg ez utóbbi a használatos.) 
    
  Belépve az épületbe balkézfelõl helyezték el a vörösmárvány kézmosót, jobbkéz felõl a falba épített perselyt. /Jelenleg közöttük helyezkedik el a könyvtári olvasószolgálati pult./ 
  csehsüveges térrendszernek a belmagassága igényes és anyagilag 
  tehetõs építtetõ közösségre utal. 
  A zsinagógában kettõs karzat figyelhetõ meg. Az imaházat 1890-ben felújították, a nyugati oldalon látható karzat ekkor épült, az új ritusnak megfelelõen az elhelyezendõ orgona és a kórus részére. Valószínüleg ekkor készült a boltozat belsõ festése is. /A zsinagógát még 1920- ban is megújították, de ezután hosszú ideig nem volt mód a renoválásra./

  Az épület tájolása elsõsorban az utca építési vonalához és nem a vallási elõírásokhoz igazodott, így a "keleti fal" valójában délkeleti irányú.

  Középpontjában a frigyszekrény áll kompozit fejezetes, klasszicista építménybe foglalva. 
  Héber nyelvû frízének felirata magyarul: 
  "AZ ÖRÖKKÉVALÓT MINDIG MAGAM ELÕTT TARTOTTAM." 
  (Zsoltárok 16 : 8).

  Felette a füstfelhõbõl elõtûnõ mózesi kõtáblák láthatók, melyeken héberül a tíz parancsolat van megörökítve. 
  A frigyszekrény feletti boltívben a (virág alakú) nap és sugarai láthatók. 
  A nap a halhatatlanságot és a feltámadást szimbolizálja. A boltívet keretezõ sasok és a koronát tartó oroszlánok az uralkodást jelképezik. 
  korona a felsõbb világot, emberfelettiséget jelenti. (?) 
  A frigyszekrény elõtti mizrah-emelvényen olvasták a szent iratot, a Tórát. 
   

  A hetvenes évekre a bajai zsidóság száma 30 fõre csökkent, így az igen 
  rossz állapotban lévõ imaházat nem voltak képesek tovább fenntartani, helyreállítani s 1974-ben felvetõdött a gondolat, hogy átadják a Bajai 
  Városi Tanácsnak megvételre olyan megegyezéssel, hogy  az épületet 
  eredeti formájában hagyva újítják fel. 
  A bajai zsidóságnak maradt egy kis imaház, ahol néhányan még összejöttek istentiszteletet tartani.

  A Tanács megvette az épületet s 1982 októberére készültek el a kiviteli 
  tervek, s ekkor láttak hozzá az épület helyreállításához. 
  A tervezés és kivitelezés során arra törekedtek, hogy az épületet a maga eredetiségében állítsák helyre;  tehát kívül-belül ugyanolyan maradjon, 
  amilyen volt.

  A Városi Tanács  - a közvéleményt figyelembe véve - úgy döntött, hogy kultúrális célokra használja az épületet. A mûvelõdési intézmények között az Ady Endre Városi Könyvtárra esett a választás, mert évek óta nagyon méltatlan, zsúfolt körülmények között mûködött. 
  Mivel az épületet nem formálhatták át a könyvtár funkciói szerint, így megmaradt az eredeti berendezés nagy része: az eredeti térrendszer, a kettõs galériarendszer, a boltozat festését, a feliratokat felújították, a zsinagóga beépített rituális tárgyait: az elõcsarnok kézmosóját, a díszes perselyt és a tóraszekrényt /a könyvtárban lévõ frigyszekrényben 3 Tóra van (mely Mózes Öt Könyvérõl szól) és egy kevés kegytárgy/ a mizrah-emelvény mellvédrácsozatával együtt gondosan helyreállították. 
  A megmaradt néhány db kis csillár mintájára újakat készítettek, a nagy csillárok s a könyvtár bútorzata a mûemléki környezethez alkalmazkodó. 
  A nõi karzatra nyíló ajtók és a kijárati ajtó /amely a második beugróban 
  van elfüggönyözve/ jelenleg nem használatos. 
   

Részletek
Fotós: 
Könyvtár
Címek elrejtése